ID bài viết : 00206719 / Sửa lần cuối : 06/08/2021

Tính năng Trợ năng cho Android TV™

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.
  Đối với dòng W8, X7 và X74H / X75H, hãy tham khảo bài viết này.

  Trang này giải thích các tính năng trợ năng.
  Trang này và các liên kết được tạo phù hợp với bộ tiêu chuẩn WCAG 2.0.
  Chúng tôi xác nhận rằng trình đọc màn hình NVDA sẽ cho phép bạn đọc trang này và các liên kết.

  Tham khảo bên dưới để biết danh sách các tính năng trợ năng dành cho Android TV.


  Hỗ trợ nhìn

  Hỗ trợ nghe

  Hỗ trợ hành động

  Các liên kết Trợ năng có liên quan