ID bài viết : 00205079 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Trình đọc màn hình

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

  Trình đọc màn hình hoạt động bằng cách đọc các thông tin mà người dùng bị khiếm thị không thể nhìn thấy được trên màn hình Tivi, chẳng hạn như màn hình hướng dẫn chương trình và cài đặt. Để sử dụng chức năng trình đọc màn hình, bạn cần có kết nối Internet.

  LƯU Ý:

  • Chức năng trình đọc màn hình chỉ có sẵn cho các điểm lấy nét.
  • Chức năng trình đọc màn hình chỉ có sẵn cho một số khu vực và ngôn ngữ.
  • Chỉ có một số ứng dụng hỗ trợ trình đọc màn hình, chẳng hạn như YouTube™.
  • Đối với các mẫu hỗ trợ eARC, khi Screen reader (Trình đọc màn hình) được kích hoạt, eARC mode (Chế độ eARC) sẽ chuyển thành Off (Tắt).

  Kích hoạt Trình đọc màn hình từ Settings (Cài đặt)

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter. Vị trí của mục Settings (Cài đặt) tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành Android.
   LƯU Ý:
   • Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Nhấn và giữ nút Mũi tên lên trong khoảng 3 giây, nhấn và giữ nút Mũi tên phải trong khoảng 2 giây để chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   • Đối với Android 7.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc dưới bên trái của menu Home. Nhấn và giữ nút Mũi tên xuống trong khoảng 3 giây, nhấn và giữ nút Mũi tên trái trong khoảng 2 giây để chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Screen reader (Trình đọc màn hình) và nhấn nút Enter
  5. Chọn Enable (Bật) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn OK và nhấn nút Enter.

  Thay đổi ngôn ngữ

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa. 
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter. Vị trí của mục Settings (Cài đặt) tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành Android.
   LƯU Ý:
   • Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Nhấn và giữ nút Mũi tên lên trong khoảng 3 giây, nhấn và giữ nút Mũi tên phải trong khoảng 2 giây để chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   • Đối với Android 7.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc dưới bên trái của menu Home. Nhấn và giữ nút Mũi tên xuống trong khoảng 3 giây, nhấn và giữ nút Mũi tên trái trong khoảng 2 giây để chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Text to speech (Chuyển văn bản thành lời nói) và nhấn nút Enter.
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Engine configuration (Cấu hình bộ xử lý) và nhấn nút Enter.
  6. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Language (Ngôn ngữ) và nhấn nút Enter.
  7. Chọn ngôn ngữ mong muốn từ danh sách và nhấn nút Enter. Chức năng trình đọc màn hình hoạt động khi Language (Ngôn ngữ) trong Settings (Cài đặt) trùng khớp với ngôn ngữ mà bạn đã chọn trong Engine configuration (Cấu hình bộ xử lý).

  Thay đổi tốc độ nói

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa. 
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter. Vị trí của mục Settings (Cài đặt) tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành Android.
   LƯU Ý:
   • Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Nhấn và giữ nút Mũi tên lên trong khoảng 3 giây, nhấn và giữ nút Mũi tên phải trong khoảng 2 giây để chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   • Đối với Android 7.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc dưới bên trái của menu Home. Nhấn và giữ nút Mũi tên xuống trong khoảng 3 giây, nhấn và giữ nút Mũi tên trái trong khoảng 2 giây để chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Text to speech (Chuyển văn bản thành lời nói) và nhấn nút Enter.
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Speech rate (Tốc độ nói) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn tốc độ ưu tiên của bạn từ Very slow (Rất chậm) đến Fastest (Nhanh nhất) và nhấn nút Enter.