ID bài viết : 00121001 / Sửa lần cuối : 01/01/2016

Màn hình cập nhật phần mềm xuất hiện trong quá trình Thiết lập ban đầu.

Màn hình cập nhật phần mềm xuất hiện trong quá trình Thiết lập ban đầu.

    Màn hình này khuyến cáo bạn nên cập nhật phần mềm mới nhất.
    Nếu bạn chọn Update Now, quá trình cập nhật sẽ bắt đầu, và phần mềm TV sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất.

    QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng việc cài đặt một bản cập nhật có thể mất đến 30 phút, trong thời gian này bạn không thể sử dụng truyền hình của bạn, và màn hình với biểu tượng cập nhật sẽ hiển thị.

    CẢNH BÁO: Có nguy cơ hư hỏng phần cứng. Trong suốt quá trình cài đặt các bản cập nhật, không nhấn bất kỳ các nút, tắt nguồn của TV hoặc ngắt khỏi ổ cắm điện AC. Mất điện trong khi cài đặt cập nhật phần mềm có thể làm cho TV trở nên không hoạt động hoặc cần phải sửa chữa.