ID bài viết : 00206727 / Sửa lần cuối : 27/01/2019

Cách thay đổi ngôn ngữ của Trình đọc màn hình thành một ngôn ngữ khác.

  Bạn chỉ có thể thay đổi ngôn ngữ của Screen reader (Trình đọc màn hình) khi Tivi được kết nối với Internet.
  Để biết chi tiết về cách thay đổi ngôn ngữ, hãy thử các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Accessibility (Trợ năng) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Text to speech (Chuyển văn bản thành lời nói).
  5. Chọn Engine configuration (Cấu hình bộ xử lý). (Dành cho Android™ 7.0 trở lên)
  6. Chọn Language (Ngôn ngữ) và chọn ngôn ngữ mong muốn.

   

  *Android là nhãn hiệu của Google LLC.