ID bài viết : 00148834 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Sau khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ từ Văn bản sang lời nói, một số mục không có thể đọc được hoặc đọc là lạ

  Sau khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ từ Văn bản sang lời nói, một số mục không có thể  đọc được hoặc đọc là lạ

  Chỉnh thiết lập Ngôn ngữ dành cho TV và Văn bản sang lời nói, vì vậy chúng đều giống nhau.

  Điều chỉnh thiết lập ngôn ngữ từ Văn bản sang Lời nói:

  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Accessibility trong mục SYSTEM PREFERENCES.
  4. Chọn Text to speech.
  5. Chọn Language.

  Điều chỉnh thiết lập ngôn ngữ TV:

  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Language trong mục SYSTEM PREFERENCES.