ID bài viết : 00139353 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Không thể để ghép đôi bất kỳ thiết bị Bluetooth nào với TV Android.

Không thể để ghép bất kỳ thiết bị Bluetooth nào với TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi kết nối bốn hoặc nhiều hơn các thiết bị Bluetooth (Kính 3D, điều khiển từ xa Touch Pad , vv) với TV, kết nối hoặc ghép nối có thể thất bại. Tắt bất kỳ thiết bị Bluetooth bạn không sử dụng, hoặc hủy ghép nối bằng phương pháp khác, sau đó kết nối các thiết bị Bluetooth mong muốn một lần nữa.