ID bài viết : 00171657 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Hướng dẫn ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói với TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn tái ghép đôi Điều khiển từ xa bằng giọng nói với TV.


Nếu bạn đang gặp vấn đề bằng cách sử dụng chức năng Mic button/voice command trên Điều khiển từ xa bằng giọng nói, hãy thử các bước sau để bỏ ghép nối và ghép nối điều khiển từ xa.

LƯU Ý: Sau khi cập nhật TV, có thể được yêu cầu tái ghép đôi điều khiển từ xa dành cho tính năng tìm kiếm bằng giọng nói.

 Image Đối với TV Android phát hành năm 2015

Nếu bạn đang sử dụng loại điều khiển từ xa này, thực hiện theo các bước sau đây.
 1. Hủy ghép nối điều khiển từ xa bằng giọng nói (điều khiển Touchpad) khỏi TV.
  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Bluetooth setting trong mục Network & Accessories.
  4. Chọn Device list.
  5. Chọn SONY TV REMOTE 001.
  6. Chọn Unpair.
  7. Chọn OK.
 2. Tái ghép nối điều khiển từ xa bằng giọng nói (điều khiển Touchpad) với TV.
  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Touchpad Remote Control settings trong mục Network & Accessories.
  4. Chọn Pair Touchpad Remote Control.
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

 Image Đối với TV Android phát hành năm 2016

Nếu bạn đang sử dụng loại điều khiển từ xa này, thực hiện theo các bước sau đây.
 1. Hủy ghép nối điều khiển từ xa bằng giọng nói khỏi TV.
  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Bluetooth settings trong mục Network & Accessories.
  4. Chọn Device list.
  5. Chọn SONY TV RC MIC 001.
  6. Chọn Unpair.
  7. Chọn OK.
 2. Ghép nối lại điều khiển từ xa bằng giọng nói với TV.
  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Voice Remote Control trong mục Network & Accessories.
  4. Chọn Activate the MIC button.
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.