ID bài viết : 00187451 / Sửa lần cuối : 01/09/2019

Làm thế nào để kết nối lại thiết bị Bluetooth của tôi?

  Làm thế nào để ngắt kết nối thiết bị Bluetooth được lưu như Registered devices (Thiết bị đã đăng ký)?


  Nếu bạn đã kết nối với thiết bị Bluetooth một lần trước đây, bạn có thể ngắt kết nối thiết bị mà không ảnh hưởng đến thông tin đã đăng ký. Nhờ đó, vào lần kết nối tiếp theo, bạn không phải xóa thông tin ghép nối hoặc đăng ký lại thiết bị của bạn.
  Kiểm tra thao tác sau đây.

  Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
  4. Chọn Registered devices (Thiết bị đã đăng ký).
  5. Chọn tên thiết bị Bluetooth.
  6. Chọn Disconnect (Ngắt kết nối).

  Kết nối lại thiết bị Bluetooth

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
  4. Chọn Registered devices (Thiết bị đã đăng ký).
  5. Chọn tên thiết bị Bluetooth.
  6. Chọn Connect (Kết nối).