ID bài viết : 00091340 / Sửa lần cuối : 19/06/2019

Không thể thực hiện tính năng Chia sẻ màn hình như trước.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Xóa thông tin đăng ký khỏi Tivi.

Đối với các mẫu Android TV:

 1. Nhấn nút Home.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
 4. Chọn Wi-Fi Direct.
 5. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
 6. Chọn Show Device List / Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).
 7. Chọn All Delete (Xóa tất cả).

Đối với các mẫu máy khác:

 1. Nhấn nút Input (Ngõ vào) trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
 3. Nhấn nút OPTIONS (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
 4. Chọn Show Device List / Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).
 5. Nhấn nút OPTIONS (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
 6. Chọn All Delete (Xóa tất cả).

Khởi động lại thiết bị bạn muốn kết nối với Tivi qua tính năng Chia sẻ màn hình, rồi kết nối từ ngõ vào Chia sẻ màn hình trên Tivi:

 1. Nhấn nút Input (Ngõ vào) trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
 3. Trên thiết bị của bạn, chọn tên BRAVIA.
  Quét từ thiết bị của bạn để tìm và chọn tên BRAVIA của bạn.