ID bài viết : 00135262 / Sửa lần cuối : 26/04/2020

Cách sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể kết nối Tivi với các thiết bị di động tương thích với chức năng Chia sẻ màn hình và Miracast® mà không cần sử dụng cáp và kết nối Internet. Bài viết này cung cấp thông tin về cách đăng ký thiết bị di động với Tivi của bạn, hiển thị danh sách các thiết bị được kết nối và hủy đăng ký các thiết bị đã ghép nối.

  Ghi chú:

  Đăng ký thiết bị di động với Tivi

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm của Tivi, nhấn nút INPUT .
  2. Cuộn xuống và chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
   • Tivi sẽ chuyển sang chế độ chờ và chờ kết nối từ thiết bị di động.

    Ví dụ về màn hình chờ

    Android TV™


    Không phải Android TV
    Ảnh

  3. Kết nối thiết bị di động với Tivi của bạn

  Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong phim sau.

  Hướng dẫn:
  Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Danh sách hiển thị các thiết bị đã kết nối

  Loại Tivi của bạn xác định các bước để hiển thị danh sách các thiết bị đã kết nối.

  • Các thiết bị Android TV™
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng).
   4. Chọn Wi-Fi Direct.
   5. Chọn cài đặt Advanced (Nâng cao).
   6. Chọn Show device list/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).
  • Các Tivi khác
   1. Nhấn nút INPUT.
   2. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
   3. Chọn OPTIONS (TÙY CHỌN).
   4. Chọn Show Device List/Delete (Hiển thị danh sách/Xóa).

  Ghi chú:

  • Đối với các thiết bị di động, biểu tượng dấu tích Dấu tích có nghĩa là thiết bị đã được ghép nối.
  • Biểu tượng Màn hình Màn hình có nghĩa là thiết bị tương thích với chức năng Chia sẻ màn hình.

  Hủy đăng ký thiết bị đã ghép nối

  Làm theo các bước sau đây để hủy đăng ký một thiết bị di động hoặc tất cả các thiết bị khỏi màn hình Show Device List/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).

  • Hủy đăng ký thiết bị
   1. Chọn thiết bị cần xóa trong danh sách.
   2. Nhấn nút Enter Enter .
   3. Chọn Yes (Có) để xác nhận.
  • Hủy đăng ký tất cả thiết bị
   1. Nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN).
   2. Chọn Delete All (Xóa tất cả).
   3. Chọn Yes (Có) để xác nhận.

  Thông tin liên quan