ID bài viết : 00074618 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Cài đặt băng tần nào được sử dụng khi dùng tính năng Chia sẻ màn hình hoặc tính năng Wi-Fi Direct?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cài đặt băng tần là cấu hình tần số tín hiệu cho Tivi khi kết nối với thiết bị Wi-Fi khác bằng cách dùng tính năng Chia sẻ màn hình hoặc Wi-Fi Direct.

LƯU Ý: Các tần số kênh nên dùng là CH1, CH6CH11. Giá trị mặc định của Cài Đặt băng tầnCH11. Nếu chất lượng hình ảnh không tốt trong khi Chia sẻ màn hình hoặc sử dụng kết nối Wi-Fi Direct, bạn có thể thay đổi thành CH1 hoặc CH6.