ID bài viết : 00151620 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Tại sao thông báo cập nhật phần mềm tiếp tục xuất hiện khi sử dụng một số chức năng và các ứng dụng?

Tại sao thông báo cập nhật phần mềm tiếp tục xuất hiện khi sử dụng một số chức năng và các ứng dụng?

    Thông báo này được tắt bằng cách cập nhật phần mềm mới nhất.
    Một số ứng dụng cần phải được cập nhật trước khi sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất.

    Để biết cách làm thế nào để cập nhật, tham khảo:
    Hướng dẫn thực hiện cập nhật phần mềm trên TV?.