ID bài viết : 00139592 / Sửa lần cuối : 27/08/2019

Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet của Tivi.

  QUAN TRỌNG:


  LƯU Ý: Đối với người dùng Android TV, hãy tham khảo Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera) trên Android TV.

  1. Truy cập trình duyệt Internet
  2. Nhập địa chỉ URL
  3. Nhấp hoặc chọn một mục trên web
  4. Thêm dấu trang
  5. Điều hướng trang web hoặc mở qua các trang khi duyệt web
  6. Làm mới trang web
  7. Thay đổi kích thước phông chữ
  8. Thu phóng
  9. Tùy chọn


  1. Truy cập trình duyệt internet:

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME hoặcMENU.
  2. Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để chọn Apps hoặc Applications (Ứng dụng).
   LƯU Ý: Nếu trình duyệt Internet không hiển thị, hãy tham khảo
   Các biểu tượng ứng dụng như YouTube không hiển thị trên màn hình ứng dụng.
  3. Sử dụng các nút mũi tên để tìm Trình duyệt Internet.
  4. Khi bạn mở trình duyệt Internet, trình duyệt sẽ tải Trang chính mặc định.

  Khi bạn sử dụng xong trình duyệt, hãy nhấn nút MENU hoặc HOME để thoát trình duyệt.

  2. Nhập địa chỉ URL:
  1. Thanh địa chỉ URL ở phần trên cùng của màn hình trình duyệt
   Ảnh
   Lưu ý: Thanh địa chỉ URL có thể bị ẩn ở phần trên cùng của trình duyệt. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút MŨI TÊN LÊN Nút lên và thanh địa chỉ URL sẽ xuất hiện.
   1. Chọn thanh địa chỉ bằng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa.
   2. Để nhập URL, hãy nhấn nút Nút Select (Chọn) để kích hoạt bàn phím ảo. Một hộp văn bản kèm theo bàn phím xuất hiện trên màn hình Tivi.
   3. Nhập URL bằng điều khiển từ xa như hiển thị trên màn hình Tivi,
   4. Khi nhập xong địa chỉ URL, hãy chọn Enter.

  1. Thanh địa chỉ

   [1] Thanh địa chỉ


  3. Nhấp hoặc chọn một mục trên Web:
  1. Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để di con trỏ chuột trên màn hình Tivi và chọn một mục.
  2. Khi mục mong muốn được chọn, hãy nhấn nút Select (Chọn). 
  3. Để chọn nút trên trang web, hãy sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để di con trỏ chuột trên màn hình Tivi tới nút mong muốn và nhấn nút Nút Select (Chọn)

  4. Thêm dấu trang:

  Khi Hiển thị dấu trang(Hiển thị dấu trang) xuất hiện ở đầu màn hình trình duyệt

  1. Chọn Hiển thị dấu trang(Hiển thị dấu trang) bằng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa, rồi nhấn nút Nút Select (Chọn).
   dấu trang
   [2] Hiển thị dấu trang
  2. Chọn Add Bookmark (Thêm dấu trang), rồi nhấn nút Nút Select (Chọn).

  LƯU Ý:

  • Khi bạn khởi chạy trình duyệt Internet lần đầu tiên, trang web của Sony sẽ hiển thị. Vào lần tiếp theo bạn khởi chạy, trang web bạn đã xem gần đây nhất sẽ tự động hiển thị.
  • Bạn có thể thêm tối đa 30 dấu trang.

  5. Điều hướng trang hoặc chuyển đổi giữa các trang khi duyệt web:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, hãy nhấn nút Màu lục để quay về trang trước hoặc nhấn nút Màu vàng để chuyển sang trang tiếp theo.
  2. Nhấn nút Màu đỏ để cuộn xuống phía dưới trang hoặc nút Màu lam để cuộn lên phía trên trang.

  6. Làm mới trang web:

  Khi thông báo Reload Current Page (Tải lại trang hiện tại) hiển thị ở đầu màn hình trình duyệt
  Chọn Tải lại trang hiện tại bằng nút mũi tên trên điều khiển từ xa, rồi nhấn nút Nút Select (Chọn).


  7. Thay đổi kích thước phông chữ:

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút OPTION (TÙY CHỌN).
  2. Trong menu Option (Tùy chọn), hãy chọn Show (Hiển thị).
  3. Chọn Character size (Kích thước ký tự).
  4. Nhấn mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để thay đổi kích thước ký tự.


  8. Thu phóng:

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút OPTION (TÙY CHỌN).
  2. Trong menu Option (Tùy chọn), hãy chọn Zoom (Thu phóng).
   LƯU Ý: Nếu Zoom (Thu phóng) không hiển thị trong menu Option (Tùy chọn), hãy chọn Browser Settings (Cài đặt trình duyệt) hoặc Show (Hiển thị), rồi chọn Zoom (Thu phóng).
  3. Chọn Zoom In (Phóng to) hoặc Zoom Out (Thu nhỏ).


  9. Menu OPTIONS (TÙY CHỌN):

  1. Picture/Sound/SceneSelect (Hình ảnh/Âm thanh/Chọn cảnh): Chọn chế độ Chọn cảnh, Hình ảnh hoặc Âm thanh cho Trình duyệt/Ứng dụng.
  2. Open in New Tab (Mở trong tab mới): Mở siêu liên kết được chọn trên trang web trong tab mới.
  3. Dừng tải trang
  4. Lịch sử: hiển thị hoặc xóa lịch sử duyệt web.
  5. Set as Start Page (Đặt làm Trang chính): Đặt trang web hiện tại làm trang chính.
  6. Hiển thị
   -
   Thu phóng: Phóng to, Thu nhỏ
   - Mã hóa ký tự: Tự động chọn, Latin-1, UTF-8
   - Kích thước ký tự: Lớn, trung bình, nhỏ.
  7. Browser Settings (Cài đặt trình duyệt)
   -
   Javascript Set-up (Thiết lập Javascript)
   - Cookie Settings (Cài đặt cookie)
   - Delete all Cookies (Xóa tất cả cookie)