ID bài viết : 00151051 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera) không hiển thị đúng khi phóng to trang.

    Tình trạng này có thể xảy ra khi trang vượt quá dung lượng bộ nhớ khả dụng trong trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera).
    Để khắc phục, vui lòng thoát và khởi động lại Trình duyệt Internet của bạn (Trình duyệt Opera).