ID bài viết : 00151050 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Thiếu các mục Quay số nhanh trên trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera).

    Các mục Speed Dial (Quay số nhanh) sẽ bị xóa sau khi bạn thoát Trình duyệt Internet (Trình duyệt Opera).
    Vui lòng sử dụng Bookmark (Dấu trang) thay vì Speed Dial (Quay số nhanh) để lưu trang web ưa thích của bạn.