ID bài viết : 00151050 / Sửa lần cuối : 23/07/2018

Các mục Internet Browser (Opera Browser) Speed Dial bị mất.

Các mục Internet Browser (Opera Browser) Speed Dial bị mất.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các mục Speed Dial sẽ bị xóa sau khi bạn thoát khỏi trình duyệt Internet Browser.

Vui lòng sử dụng Bookmark thay vì Speed Dial để lưu vào trang web yêu thích.