ID bài viết : S500060985 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Tại sao không thể nhận được cuộc gọi đến thứ hai trong khi gọi thoại/ video?

Không thể nhận được cuộc gọi đến thứ hai trong khi gọi thoại/ video.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không hỗ trợ cuộc gọi đến thứ hai.