ID bài viết : S500058932 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao máy không nhận thiết bị USB được định dạng bởi máy tính?

Thiết bị USB được định dạng với máy tính không được nhận.

    Có thể thiết bị USB trở thành định dạng NTFS khi định dạng trong Windows Vista. Bởi vì BD Player không hỗ trợ định dạng NTFS, hãy định dạng FAT32 cho thiết bị USB lại một lần nữa trong trường hợp đó.