ID bài viết : S500060972 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể tổ chức một cuộc gọi video hội nghị (conference video call) trong Skype không?

Tổ chức một cuộc gọi video hội nghị (conference video call) trong Skype.

    Không được, không hỗ trợ tổ chức một cuộc gọi video hội nghị.
    Cũng không hỗ trợ tham gia cuộc gọi video hội nghị.