ID bài viết : S500060970 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Đầu đĩa có thể nhận hoặc chờ một cuộc gọi trong Skype trong khi phát đĩa Blu-ray hay internet streaming (tạo dòng internet) không?

Nhận hoặc chờ một cuộc gọi trong Skype trong khi phát đĩa Blu-ray hay internet streaming.

    Không, đầu đĩa không thể chờ một cuộc gọi nếu Skype không được khởi chạy.