ID bài viết : S500060965 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể chặn một liên lạc trong Skype không?

Chặn một liên lạc trong Skype.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Được, bạn có thể chặn một liên lạc. Và bạn có thể quản lý liên lạc đã chặn để bỏ việc chặn lại.