ID bài viết : S500060962 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể để lại tin nhắn trong Skype không?

Để lại tin nhắn trong Skype.

    Được, nếu người mà bạn muốn để lại tin nhắn thoại có lựa chọn tin nhắn thoại (trả phí).