ID bài viết : S500060983 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có hỗ trợ cuộc gọi đi có trả phí (Skypeout) không?

Thắc mắc về cuộc gọi đi có trả phí (Skypeout).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiện tại không hỗ trợ cuộc gọi đi có trả phí (Skypeout).