ID bài viết : S500060979 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể nạp vào danh sách liên lạc Skype không?

Nạp vào danh sách liên lạc Skype.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể nạp được.