ID bài viết : S500060968 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể mở khay đĩa trong khi Skype được khởi chạy không?

Mở khay đĩa trong khi Skype được khởi chạy.

    Không được, không thể mở khay đĩa nếu Skype được khởi chạy. Vui lòng thoát khỏi Skype để lấy đĩa ra.