ID bài viết : S500060974 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể gửi một tập tin bằng cách dùng Skype không?

Gửi một tập tin bằng cách dùng Skype.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể thực hiện được.