ID bài viết : S500060974 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể gửi một tập tin bằng cách dùng Skype không?

Gửi một tập tin bằng cách dùng Skype.

    Không thể thực hiện được.