ID bài viết : S500060971 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể gửi tin nhắn SMS từ Skype không?

Gửi tin nhắn SMS.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không được, không hỗ trợ tin nhắn SMS.