ID bài viết : S500060971 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể gửi tin nhắn SMS từ Skype không?

Gửi tin nhắn SMS.

    Không được, không hỗ trợ tin nhắn SMS.