ID bài viết : S500060677 / Sửa lần cuối : 25/04/2011

Loại đối tượng nào không thích hợp với Sweep Panorama?

Loại đối tượng không thích hợp với Sweep Panorama.

  Sweep Panorama không thích hợp với các trường hợp sau.
  • Đối tượng đang di chuyển với tốc độ cao
  • Đối tượng quá gần máy ảnh
  • Hình ảnh có dạng lặp lại như bầu trời, bãi biển cát hay bãi cỏ
  • Hình ảnh có sự thay đổi liên tục như sóng biển hay nước chảy
  • Nguồn ánh sáng đặc biệt như mặt trời hoặc ánh đèn