ID bài viết : S500060677 / Sửa lần cuối : 25/04/2011

Loại đối tượng nào không thích hợp với Sweep Panorama?

Loại đối tượng không thích hợp với Sweep Panorama.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sweep Panorama không thích hợp với các trường hợp sau.
  • Đối tượng đang di chuyển với tốc độ cao
  • Đối tượng quá gần máy ảnh
  • Hình ảnh có dạng lặp lại như bầu trời, bãi biển cát hay bãi cỏ
  • Hình ảnh có sự thay đổi liên tục như sóng biển hay nước chảy
  • Nguồn ánh sáng đặc biệt như mặt trời hoặc ánh đèn