ID bài viết : S500059446 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hình ảnh trong thẻ nhớ có thể phát lại trên đầu đĩa Blu-ray Disc hoặc đầu ghi không?

Phát lại ảnh trong thẻ nhớ trên đầu đĩa Blu-ray Disc hoặc đầu ghi.

    Để phát lại ảnh tĩnh:

    • Kết nối máy ảnh với đầu đĩa Blu-ray hoặc đầu ghi bằng cáp USB để phát lại ảnh hoặc phim.

    Tuy nhiên, bạn không thể phát lại đã ghi phim định dạng MPEG4 bằng máy ảnh trên đầu đĩa Blu-ray hoặc đầu ghi. Để phát lại chúng, kết nối máy ảnh thẳng tới TV với cáp AV đi kèm.