ID bài viết : S500059447 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sử dụng bộ nhớ trong và thẻ nhớ cùng lúc không?

Sử dụng bộ nhớ trong và thẻ nhớ cùng lúc.

    Không, chúng không thể sử dụng cùng lúc. Bạn có thể ghi hoặc phát lại ảnh trong bộ nhớ trong chỉ khi thẻ nhớ không được lắp vào máy ảnh.

    Lưu ý:

    • Ngay cả khi thẻ nhớ đầy, ảnh vẫn không tự động ghi vào bộ nhớ trong. Khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính, hình ảnh cả bộ nhớ trong và thẻ nhớ có thể được hiển thị trên máy tính bằng cách thiết lập LUN Settings của Main Settings thành Multi.
    • Nếu bạn kết nối máy ảnh với thiết bị khác so với máy tính và hình ảnh trên cả bộ nhớ trong  hoặc thẻ nhớ không thể hiển thị trên thiết bị, vui lòng thiết lập LUN Settings thành Single.