ID bài viết : S500059414 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể sử dụng chức năng Auto HDR?

Không thể sử dụng chức năng Auto HDR.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn không thể chọn Auto HDR theo các thiết lập dưới đây:
  • Khi cài đặt chế độ Exposure ở AUTO hoặc Scene Selection.
  • Khi Quality RAW hoặc RAW & JPEG.