ID bài viết : S500059687 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sử dụng chức năng 3D Sweep Panorama không?

Chức năng truy vấn 3D Sweep Panorama.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chức năng có thể sử dụng được bằng cách cập nhật firmware của máy ảnh.