ID bài viết : S500058918 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể kết nối cáp ethernet đến ngõ USB ở phía trước hoặc ở phía sau?

Kết nối cáp ethernet đến ngõ USB ở phía trước hoặc ở phía sau.

    Không, điều đó không thể. Một cáp ethernet không thể được gắn vào một cổng USB.