ID bài viết : S500058919 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể kết nối các thiết bị ngoại vi USB khác với cổng USB ở phía trước và cổng bên ngoài ở phía sau được không?

Kết nối các thiết bị ngoại vi USB khác (bàn phím USB, ổ cứng USB,..) với cổng USB ở phía trước và cổng nối bên ngoài ở phía sau.

    Không, không thể kết nối. Bộ đọc BD không được thiết kế cho mục đích này.