ID bài viết : S500058755 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các điều kiện cần thiết nào để chụp 3 ảnh trên giây trong chế độ chuyển động liên tục?

Điều kiện cần thiết để chụp 3 ảnh mỗi giây trong chế độ chuyển động liên tục.

  Bạn có thể chụp khoảng 3 ảnh mỗi giây dưới những điều kiện sau.
  • Kích thước ảnh: L size
  • Chất lượng ảnhy: FINE
  • Chế độ Focus: Manual focus hoặc Single-shot AF(AF-S)
  • Tốc độ màn trập: nhanh hơn 1/250 giây


  *Tốc độ chụp di chuyển liên tục có thể giảm dưới những điều kiện sau.

  • D-Range Optimizer: Advanced auto hoặc Advanced Level được chọn .
  • Giảm nhiễu ISO cao: High được chọn.