ID bài viết : S500058410 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khuôn mặt không đăng ký có được nhận diện bởi "Face Detection" không?

    Khuôn mặt chưa được đăng ký với Selected-face Memory có được nhận diện bằng Face Detection không. 
    Khuôn mặt không đăng ký sẽ vẫn được nhận diện. Chọn chức năng Selected-face Memory để chọn một khuôn mặt ưu tiên tập trung vào.
    Nếu khuôn mặt được đăng ký không có trong khung cảnh đó, máy ảnh sẽ tự động chọn một khuôn mặt để tập trung vào các thiết lập theo Face Detection.