ID bài viết : S500058409 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có phải máy ảnh sẽ chụp khi đăng ký mặt cười?

    Máy ảnh sẽ được chụp khi thấy gương mặt cười đã được đăng ký với Selected-face Memory.
     

    Nếu khuôn mặt đã đăng ký được nhận diện trong cảnh này, máy ảnh sẽ chụp khi gương mặt  cười.