ID bài viết : S500057702 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có sự khác nhau giữa mỗi chế độ trong AF Mode?

Về sự khác nhau giữa mỗi AF Mode.

  Single:
  Chế độ này hữu dụng cho việc chụp những chủ thể tĩnh.  Lấy nét không được chỉnh trước khi nút chụp ảnh được ấn và giữ giữa chừng. Khi nút chụp ảnh được nhấn và giữ giữa chừng nút màn trập được ấn và giữ giữa chừng và quá trình khóa AF được hoàn tất, lấy nét cũng được khóa.
  Cài đặt mặc định là Single.

  Monitor:
  Chế độ này cần ngắn thời gian hơn để lấy nét.  Máy ảnh chỉnh focus một cách tự động trước khi nút chụp được ấn và giữ giữa chừng, cho bạn sắp xếp hình ảnh với focus đã được chỉnh.  Khi nút màn trập được ấn và giữ giửa chừng và khóa AF được hoàn thành, focus được khóa.
  Pin tiêu thụ có thể nhanh hơn trong Single.

  Lưu ý: Chế độ AF không làm việc khi chức năng Face Detect được kích hoạt.