ID bài viết : 00135152 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Sự khác nhau giữa "Reset Default" và "Factory Reset" là gì?

  Sự khác nhau giữa Reset DefaultFactory Reset.
  Thiết lập mặc định (Reset Default)
  Thao tác này sẽ thiết lập lại các thiết lập tại thời điểm chụp về thiết lập mặc định.

  Thiết lập xuất xưởng (Factory Reset)
  Ngoài các mục thiết lập với Thiết lập mặc định, các mục không được thiết lập bằng Thiết lập mặc định, chẳng hạn như, Thiết lập Ngày/Giờ, các thiết lập Wi-Fi, vâng vâng... cũng có thể thiết lập lại. Các khuôn mặt được đăng ký với Face Registration, Các thiết lập được đăng ký với AF Micro Adj., File number, các ứng dụng tải về, vâng vâng cũng có thể bị xóa.

  Lưu ý:
  • Đảm bảo tắt máy ảnh trong khi thiết lập lại.
  • Trong một số trường hợp, sẽ không có gì xuất hiện trên màn hình trong khoảng 10 giây sau khi thực hiện Initialize.