ID bài viết : S500057606 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có sự khác nhau gì giữa mỗi chế độ AF?

Sự khác nhau giữa mỗi chế độ AF.

  Sự khác nhau giữa mỗi chế độ AF như sau:

  Single:
  Chế độ này hữu dụng khi chụp những chủ thể đứng yên.  Focus không được điều chỉnh trước khi nút màn trập được ấn giữ giữa chừng. Khi nút màn trập được ấn và giữ nửa chừng và quá trình khóa AF được hoàn tất, focus được khóa.
  Thiết kế mặc định là Single.

  Monitor:
  Chế độ cần ngắn thời gian hơn để lấy focuse.  Máy ảnh tự động điều chỉnh focus trước khi nút màn trập được ấn giữ giữa chừng, cho phép bạn tạo ảnh với focus đã được điều chỉnh.  Khi nút màn trập được ấn và giữ và quá trình khóa AF được hoàn tất, focus được khóa.
  Sự tiêu thụ pin có thể nhanh hơn trong Single.

  Lưu ý: Chế độ AF không làm việc khi Face Detection được cài thành On.