ID bài viết : S500057612 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao số file của ảnh vẫn được tiếp tục mặc dầu thẻ nhớ Memory Stick đã được lấy ra?

Số file của ảnh không đượcc reset, ngay sau khi thẻ nhớ đã được tháo ra.

  Máy ảnh luôn cấp số file theo chuỗi liên tiếp để ngăn những file ảnh trước bị ghi đè lên khi chép vào máy tính, và số file không thể bị reset lại bằng cách format hoặc lấy thẻ nhớ ra.

  Để reset số file này, vui lòng format thẻ nhớ với máy ảnh, và sau đó thực hiện Initialize trong mục Settings của màn hình HOME.

  Lưu ý :

  - Để reset số file trong bộ nhớ trong, bạn còn cần thực hiện Initialize.
  - Việc format sẽ xóa tất cả những dữ liệu bao gồm cả những ảnh.
  - Nếu bạn thực hiện Initialize, tất cả những cài đặt bao gồm ngày tháng và thời gian sẽ quay về trạng thái mặc định .