ID bài viết : S500056620 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sao chép hình từ thẻ nhớ Memory Stick Duo vào bộ nhớ trong không?

Sao chép hình từ thẻ nhớ Memory Stick Duo vào bộ nhớ trong.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không. Không thể thực hiện được.