ID bài viết : S500056620 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sao chép hình từ thẻ nhớ Memory Stick Duo vào bộ nhớ trong không?

Sao chép hình từ thẻ nhớ Memory Stick Duo vào bộ nhớ trong.

    Không. Không thể thực hiện được.