ID bài viết : S500056607 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sử dụng thẻ nhớ (Memory Stick) đã được format bằng máy tính không?

Sử dụng thẻ nhớ (Memory Stick) đã được format bằng máy tính.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu người dùng đã format thẻ nhớ bằng máy tính, thì máy ảnh số có thể không nhận được thẻ nhớ. Hãy dùng máy ảnh số để định dạng thẻ nhớ Memory Stick.

Chú ý: Việc thực hiện những thao tác này sẽ không được đảm bảo khi thẻ nhớ đã được format bằng máy tính..