ID bài viết : S500061256 / Sửa lần cuối : 05/07/2012

Tại sao việc quay phim dừng đột ngột mặc dù vẫn còn đủ không gian bộ nhớ ?

Quay phim bị dừng đột ngột mặc dù có đủ không gian bộ nhớ.

     

    Thời gian quay phim được giới hạn đến khoảng 29 phút, kích thước của một tập tin phim MP4 giới hạn lên đến khoảng 2 GB. Vì vậy, quay phim MP4 có thể đột nhiên dừng lại trước khi thời gian đến 29 phút trong khi quay.

    Lưu ý: thời gian quay liên tục khác nhau tùy thuộc vào theo loại tập tin media hoặc các điều kiện quay(nhiệt độ, vv).