ID bài viết : S500056893 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khoảng cách thời gian giữa hai lần giải phóng màn trập là bao lâu?

Khoảng cách thời gian giữa hai lần giải phóng màn trập.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khoảng 0.11 giây. (Từ khi nhấn nút màn trập xuống tới lúc độ phơi sáng bắt đầu.)