ID bài viết : 00147397 / Sửa lần cuối : 21/01/2019

Khoảng thời gian giữa các lần nhấn thả màn trập mất bao lâu?

Khoảng thời gian giữa các lần nhấn thả màn trập mất bao lâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tham khảo bảng sau cho khoảng thời gian cho đến khi một máy ảnh cố định độ phơi sáng khi màn trập được nhấn xuống nửa chừng để lấy nét và màn trập được nhấn xuống hoàn toàn. (Theo điều kiện thử nghiệm Sony)

Dòng máy  Thời gian giữa các lần nhấn thả màn trập (giây)
 ILCE-7  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.02
 ILCE-7M2  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 ILCE-7R  Xấp xỉ  0.19
 ILCE-7RM2  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 ILCE-7S  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 ILCE-7SM2  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 ILCE-5000  Xấp xỉ  0.02
 ILCE-6000  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 ILCE-6300  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 NEX-3  Xấp xỉ  0.10
 NEX-3N  Xấp xỉ  0.02
 NEX-5  Xấp xỉ  0.10
 NEX-5N  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 NEX-5R  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 NEX-6  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 NEX-7  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02
 NEX-C3  Xấp xỉ  0.10
 NEX-F3  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ  0.02


 Dòng máy  Thời gian giữa các lần nhấn thả màn trập (giây)
 DSLR-A100  Xấp xỉ  0.11
 DSLR-A200  Xấp xỉ  0.085
 DSLR-A230  Xấp xỉ  0.10
 DSLR-A300  Xấp xỉ  0.085
 DSLR-A330  Xấp xỉ  0.10
 DSLR-A350  Xấp xỉ  0.085
 DSLR-A380  Xấp xỉ  0.10
 DSLR-A550  Xấp xỉ  0.07 *1
 DSLR-A700  Xấp xỉ  0.066
 DSLR-A900  Xấp xỉ 0.063
 ILCA-77M2  e-Front Curtain Shut [ON]:  0.05 [OFF]: Xấp xỉ  0.09
 SLT-A33  Xấp xỉ  0.09
 SLT-A37  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.08 [OFF]: Xấp xỉ  0.09
 SLT-A55V  Xấp xỉ  0.09
 SLT-A57  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.05 [OFF]: Xấp xỉ  0.09
 SLT-A58  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.05 [OFF]: Xấp xỉ  0.09
 SLT-A65V  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.05 [OFF]: Xấp xỉ  0.09
 SLT-A77V  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.05 [OFF]: Xấp xỉ  0.08
 SLT-A99V  e-Front Curtain Shut [ON]: Xấp xỉ 0.05 [OFF]: Xấp xỉ 0.11

*1 Xấp xỉ  0.2 đến 0.3 giây trong khi kiểm tra Live View thủ công.