ID bài viết : S500056461 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể hiển thị biểu đồ?

Hiển thị biểu đồ trong màn hình máy quay.

  Bạn có thể thực hiện bằng cách bấm DISP.  Với một biểu đồ, bạn có thể kiểm tra độ lộ sáng trong quá trình thu hình hoặc bật lại.
  *  Biểu đồ không xuất hiện trong các trường hợp sau.
      -  Khi menu không hiển thị
      -  Khi sử dụng chức năng phóng to phát lại
      -  Khi thu hình hoặc phát lại các đoạn phim
      -  Khi xoay một hình ảnh tĩnh
      -  Khi phát lại trên màn hình chỉ thị

  Biểu đồ là gì?
  Biểu đồ là một đồ thị minh hoạ độ sáng của hình ảnh.Trục tung chỉ độ sáng và trục hoàn chỉ số lượng điểm ảnh.Hình ảnh đồ thị biểu thị hình ảnh sáng khi đối chiếu lệch về bên phải và biểu thị hình ảnh tối khi đối chiếu lệch về bên trái.