ID bài viết : S500059982 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể hiển thị được một khung lưới hay không?

Hiển thị một khung lưới.

    Có, bạn có thể hiển thị một đường lưới trong chức năng Focus check Live View, nhưng bạn không thể hiển thị được trong chức năng Quick AF Live View và kính ngắm.