ID bài viết : 00108312 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Biểu đồ tương thích về chức năng đèn flash bên ngoài

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tham khảo bảng thông tin sau về chức năng đèn flash bên ngoài tương thích với máy ảnh Sony và Konica Minolta

Sony Flash

HVL-F20AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-F20M

Sony Cameras

Cannot be used with Konica Minolta Cameras

HVL-F20S

Sony Cameras

Cannot be used with Konica Minolta Cameras

HVL-F36AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-F42AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-F43AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-F43M

Sony Cameras

Cannot be used with Konica Minolta Cameras

HVL-F56AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-F58AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-F60M

Sony Cameras

Cannot be used with Konica Minolta Cameras

HVL-MT24AM

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

HVL-RL1

Sony Cameras

Cannot be used with Konica Minolta Cameras

HVL-RLAM

Sony Cameras

Konica Minolta CamerasKonica Minolta Flash

Macro 1200AF

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

Macro Ring 1200

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

Macro Twin 2400

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM® 1800AF

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 2000i

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 2000xi

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 2500(D)

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 2800AF

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 3200i

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 3500xi

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 3600HS(D)

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 4000AF

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 5200i

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 5400HS

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 5400xi

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

PROGRAM / MAXXUM 5600HS(D)

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras

Vectis SF-1

Sony Cameras

Konica Minolta Cameras