ID bài viết : S500056166 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao dung lượng đã sử dụng của ổ cứng không trở thành 0MB ngay cả khi đã format ổ cứng?

Dung lượng đã sử dụng của ổ cứng không trở thành 0MB ngay sau khi đã format ổ cứng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đó là do có những tập tin điều khiển và những tập tin này không thể bị xóa bằng cách format.