ID bài viết : S500056166 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao dung lượng đã sử dụng của ổ cứng không trở thành 0MB ngay cả khi đã format ổ cứng?

Dung lượng đã sử dụng của ổ cứng không trở thành 0MB ngay sau khi đã format ổ cứng.

    Đó là do có những tập tin điều khiển và những tập tin này không thể bị xóa bằng cách format.