ID bài viết : S500055808 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để giải quyết khi lời nhắn Cannot record. The Memory Stick is full. xuất hiện, và những hình ảnh không thể ghi được?

  Lời nhắn Cannot record.  The Memory Stick is full. xuất hiện khi thử ghi trên một thẻ Memory Stick, và hình ảnh không thể ghi được


  Dữ liệu mà không thể được phát lại trên máy quay phim có thể được chứa trên thẻ Memory Stick.  Vui lòng kiểm tra như sau.

  • Bạn có chỉnh sửa dữ liệu hình ảnh với máy tính (bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa) không?
   Hình ảnh có thể không được phát lại trên máy quay phim nếu nó bị chỉnh sửa và lưu lại với phần mềm chỉnh sửa.  Vui lòng không chỉnh sửa hình ảnh nếu bạn muốn phát nó lại trên máy quay phim.
   Nếu bạn thử phát lại hình ảnh đã chỉnh sửa với máy tính, thì lời nhắn File error có thể xuất hiện trên màn hình của máy quay phim.

  • Bạn có thay đổi tên tập tin không?
   Định dạng tên tập tin của ảnh tĩnh là DSC0XXXX.JPG (XXXX viết tắt của bất kì số nào trong dãy số từ 0001 đến 9999).
   Nếu tên tập tin không phù hợp với định dạng này, thì tập tin hình ảnh không thể được phát lại trên máy quay. 
   Vui lòng đặt tên tập tin hình ảnh để phù hợp định dạng như trên để phát nó lại trên máy quay phim.

  • Bạn có thay đổi thư mục để lưu hình ảnh không?
   Bình thường, những tập tin hình ảnh được lưu trong thư mục 100MSDCF hoặc 101MSDCF * dưới thư mục DCIM.  Nếu bạn lưu tập tin hình ảnh trong một thư mục khác, hình ảnh không thể được phát lại trên máy quay phim.
   Vui lòng lưu tập tin hình ảnh trong thư mục 100MSDCF hoặc 101MSDCF * dưới thư mục DCIM để phát nó lại trên máy quay phim.
   * Phần số của tên thư mục có thể được thay đổi trong dãy số từ 100 đến 999.

  Nếu tất cả dữ liệu trong thẻ Memory Stick không cần thiết, bạn có thể Format thẻ Memory Stick với máy quay phim của bạn để sử dụng nó lại.
  Nếu bạn Format thẻ Memory Stick với máy tính, bạn không thể sử dụng nó với máy quay một cách đúng đắn.  Trong trường hợp này, vui lòng Format nó lại với máy quay.